Tag: mail

Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE. Sau khi bạn thiết lập user xác thực bằng LDAP xong, bạn sẽ cần thiết lập hệ thống có thể gửi mail tới user. Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE Về tài liệu thiết lập email cho máy chủ gitlab, bạn có thể xem tại đây. Đầu