Tag: alertmanager

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Alertmanager và thiết lập cảnh báo Prometheus. Alertmanager là gì? Nếu bạn chưa biết về Alertmanager thì nó là một thành phần không thể thiếu khi sử dụng Prometheus. Alertmanager sẽ xử lý các cảnh báo gửi từ ứng dụng client như là