Monitor VMware với Prometheus vmware_exporter

Bài viết này là phần 13 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor VMware với Prometheus vmware_exporter.

Việc sử dụng VMware tại các công ty là khá phổ biến. Vì vậy, việc monitor hạ tầng VMware cũng là điều cần thiết.

Lưu ý: mình thực hiện trên vcenter chứ không thực hiện trên 1 host riêng lẻ.

Điều đầu tiên, bạn cần tạo sẵn một user read-only trên vcenter dùng để monitor hệ thống.

Hệ điều hành mà mình sử dụng là Ubuntu server 18.04, mình cài vmware_exporter chung trên server chạy prometheus.

Cài đặt vmware_exporter

Để cài đặt vmware_exporter, bạn cần python3 và pip3. Bạn có thể kiểm tra thông qua lệnh dưới.

python3 --version
pip3 --verion

Nếu 2 lệnh trên không trả về kết quả, bạn cần cài đặt 2 gói này cho server.

apt install python3 -y
apt install python3-pip -y

Bây giờ, bạn chạy lệnh dưới để cài đặt vmware_exporter.

pip3 install vmware_exporter
pip3 install --ignore-installed PyYAML

Sau khi cài xong, thư mục chứa source vmware_exporter nằm ở /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/vmware_exporter.

Tiếp theo, bạn cần tạo file config cho vmware_exporter.

nano /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/vmware_exporter/config.yml

Sau đó, bạn copy nội dung dưới vào file.

default:
  vsphere_host: vcenter.yourdomain.com
  vsphere_user: '[email protected]'
  vsphere_password: 'usermonitorpass'
  ignore_ssl: True
  specs_size: 5000
  fetch_custom_attributes: True
  fetch_tags: True
  fetch_alarms: True
  collect_only:
    vms: True
    vmguests: True
    datastores: True
    hosts: True
    snapshots: True

Bạn thay thông tin trong phần config ở trên với thông tin vcenter thực tế của bạn.

Sau đó, bạn tạo file service systemd cho vmware_exporter.

nano /etc/systemd/system/vmware_exporter.service

Copy nội dung dưới vào file.

[Unit]
Description=Prometheus VMWare Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
Group=root
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/vmware_exporter -c /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/vmware_exporter/config.yml
SyslogIdentifier=vmware_exporter
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Reload daemon và khởi động dịch vụ.

systemctl daemon-reload
systemctl enable vmware_exporter.service
systemctl start vmware_exporter.service

Thiết lập Prometheus cho vmware_exporter

Sau khi bạn cài đặt vmware_exporter xong theo các bước ở trên, bạn cần thiết lập prometheus gọi tới cổng dịch vụ của vmware_exporter.

nano /etc/prometheus/prometheus.yml

Bạn thêm nội dung dưới vào file.

 - job_name: 'dc_vcenter'
  scrape_timeout: 1m
  scrape_interval: 2m
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets:
    - 'vcenter.yourdomain.com'
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: localhost:9272

Tiếp theo, bạn tìm trong file prometheus.yml đoạn như dưới và thêm file rule cho vcenter.

rule_files:
 # - "first_rules.yml"
 # - "second_rules.yml"
  - "/etc/prometheus/rules/vcenter.yml"

Tới đây, bạn chưa restart hay reload dịch vụ prometheus vội. Bạn cần tạo file rule cho vcenter nữa.

Thiết lập rule alertmanager cho vmware

monitor-vmware-voi-prometheus-vmware_exporter Monitor VMware với Prometheus vmware_exporter
Monitor vmware với prometheus vmware_exporter.

Bạn tạo một file chứa các rule alert cho vcenter.

nano /etc/prometheus/rules/vcenter.yml

Bạn copy nội dung giống như dưới vào file, mình chỉ trích đoạn đầu file, bạn có thể tải file đầy đủ tại link gitlab này.

groups:
- name: Vcenter ESXi Host
 rules:
 - alert: Connect Vcenter Failed
  expr: up{job="dc_vcenter"} == 0
  for: 10s
  labels:
   severity: "Critical"
  annotations:
   Summary: 'Connect "{{ $labels.instance }}" failed.'

Bây giờ bạn reload dịch vụ prometheus và dịch vụ alertmanager.

systemctl reload prometheus
systemctl reload alertmanager

Bây giờ thì bạn có thể mở trình duyệt, truy cập trang Prometheus để xem các thông tin target, alert của vcenter đã có chưa.

Thiết lập Grafana dashboard

Phần cuối cùng là thiết lập giao diện Grafana để monitor VMware.

Mình đã thử qua một số dashboard tìm trên Grafana và mình thấy hiện tại chỉ có ID 11243 là có thể dùng được.

Nếu bạn muốn sử dụng 1 bản mình đã custom, thêm một số bảng thông tin thì bạn có thể tải file json tại đây.

Các bạn thông cảm là mình không tiện chụp trực tiếp dashboard lên được, vì nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm.

Kết luận

Qua bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn lần lượt đầy đủ các bước để có thể monitor VMware. Tạo user monitor trên vcenter, cài đặt exporter, thiết lập prometheus, thiết lập alert rule, thiết lập dashboard grafana.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Monitor windows server với Prometheus wmi_exporterPhần tiếp theo: Monitor Bind9 DNS với Prometheus bind_exporter »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments