Cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7

Bài viết này là phần 3 trong 4 phần của serie bài viết Cài đặt server mail Zimbra 8.8.15

ToiVietBlog - Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7. Trong 2 bài viết trước của serie, bạn đã chuẩn bị xong các bước cho server Zimbra. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hiện việc cài đặt.

Gỡ bỏ Postfix và cài đặt các gói cần thiết

Đầu tiên, bạn cần tắt dịch vụ Postfix.

[[email protected] ~]# systemctl stop postfix && systemctl disable postfix

Tiếp theo, cài đặt các gói cần thiết cho Zimbra.

[[email protected] ~]# yum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 wget -y

Tải gói cài đặt Zimbra 8.8.15 cho CentOS 7

Bạn tạo một thư mục zimbra để chứa bản cài đặt của Zimbra.

[[email protected] ~]# mkdir zimbra && cd zimbra

Bây giờ, bạn gõ lệnh dưới đây để tải gói cài đặt Zimbra 8.8.15 cho hệ điều hành CentOS 7. Nếu bạn muốn tải phiên bản Zimbra thấp hơn thì nhấp vào link này.

[[email protected] zimbra]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

Sau đó, bạn giải nén gói cài đặt.

[[email protected] zimbra]# tar zxpvf zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

Di chuyển vào thư mục Zimbra vừa giải nén.

[[email protected] zimbra]# cd zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220/

Và giờ, bạn chạy lệnh sau để thực hiện việc cài đặt Zimbra.

[[email protected] zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220]# ./install.sh

Toàn bộ quá trình cài đặt, bạn có thể đọc trong file log mà mình đính kèm ở đây.

cai-dat-server-mail-zimbra-tren-centos-7.txt

Giải thích về các bước trong quá trình cài đặt

Bạn hãy xem file log đầy đủ quá trình cài đặt Zimbra diễn ra mà mình đã đính kèm link ở ngay phía trên. So sánh với quá trình cài đặt của bạn và thực hiện.

Dưới đây thì mình sẽ note lại từng bước cần phải chú ý để bạn có thể không mắc sai sót khi cài đặt.

Chấp nhận bản quyền và chọn gói cài đặt

Bước 1: bước này bạn chọn Y để chấp nhận bản quyền cài đặt.

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

Bước 2: bước này bạn chọn Y tiếp tục để đồng ý sử dụng kho phần mềm của Zimbra.

Use Zimbra's package repository [Y] Y

Tiếp theo tại đoạn dưới đây.

Bước 3: bạn bỏ chọn zimbra-dnscache và chọn Y cho tất cả các gói còn lại.

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] Y

Install zimbra-logger [Y] Y

Install zimbra-mta [Y] Y

Install zimbra-dnscache [Y] N

Install zimbra-snmp [Y] Y

Install zimbra-store [Y] Y

Install zimbra-apache [Y] Y

Install zimbra-spell [Y] Y

Install zimbra-memcached [Y] Y

Install zimbra-proxy [Y] Y

Install zimbra-drive [Y] Y

Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] Y

Install zimbra-chat [Y] Y

Là bởi vì ở bài viết trước trong serie, chúng ta đã cài đặt DNS server trên máy chủ Zimbra. Vì thế, ở đây ta không chọn cài đặt gói zimbra-dnscache nữa để tránh gây xung đột.

Chú ý: Nếu máy chủ Zimbra đã cài đặt DNS server thì chọn N để bỏ chọn cài đặt gói zimbra-dnscache.

Kiểm tra bản ghi MX

Tiếp theo là đến đoạn kiểm tra bản ghi MX, đoạn này máy chủ thông báo lỗi không kiểm tra bản ghi MX được. Bạn không cần quá lo lắng, bạn chỉ cần gõ Yes và điền lại domain là được.

Bước 4: Yes và điền lại domain tại bước này.

DNS ERROR resolving MX for mail.toivietblog.com
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes] Yes
Create domain: [mail.toivietblog.com] toivietblog.com
	MX: mail.toivietblog.com (192.168.100.10)

	Interface: 127.0.0.1
	Interface: ::1
	Interface: 10.0.2.15
	Interface: 192.168.100.10
done.

Sau khi việc kiểm tra DNS ở trên hoàn thành, menu hoàn thành cài đặt Zimbra sẽ hiện ra như dưới đây.

Main menu

  1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-snmp:               Enabled            
  6) zimbra-store:              Enabled            
    +Create Admin User:          yes              
    +Admin user to create:         [email protected]     
******* +Admin Password            UNSET             
    +Anti-virus quarantine user:      [email protected]
    +Enable automated spam training:    yes              
    +Spam training user:          [email protected]
    +Non-spam(Ham) training user:     [email protected] 
    +SMTP host:              mail.toivietblog.com     
    +Web server HTTP port:         8080             
    +Web server HTTPS port:        8443             
    +Web server mode:           https             
    +IMAP server port:           7143             
    +IMAP server SSL port:         7993             
    +POP server port:           7110             
    +POP server SSL port:         7995             
    +Use spell check server:        yes              
    +Spell server URL:           http://mail.toivietblog.com:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE             
    +Enable version update notifications: TRUE             
    +Version update notification email:  [email protected]     
    +Version update source email:     [email protected]     
    +Install mailstore (service webapp):  yes              
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes              

  7) zimbra-spell:              Enabled            
  8) zimbra-proxy:              Enabled            
  9) zimbra-imapd:              Enabled            
 10) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit

Bạn hãy để ý dòng này trong menu ******* +Admin Password. Bạn cần phải thiết lập mật khẩu cho tài khoản admin Zimbra ở đây.

Thiết lập mật khẩu admin Zimbra

Bước 5: bấm chọn số 6 để vào menu zimbra-store

Address unconfigured (**) items (? - help) 6

Tiếp theo thì menu con của zimbra-store sẽ hiện ra như dưới.

Store configuration

  1) Status:                 Enabled            
  2) Create Admin User:            yes              
  3) Admin user to create:          [email protected]     
** 4) Admin Password              UNSET             
  5) Anti-virus quarantine user:       [email protected]
  6) Enable automated spam training:     yes              
  7) Spam training user:           [email protected]
  8) Non-spam(Ham) training user:       [email protected] 
  9) SMTP host:                mail.toivietblog.com     
 10) Web server HTTP port:          8080             
 11) Web server HTTPS port:          8443             
 12) Web server mode:             https             
 13) IMAP server port:            7143             
 14) IMAP server SSL port:          7993             
 15) POP server port:             7110             
 16) POP server SSL port:           7995             
 17) Use spell check server:         yes              
 18) Spell server URL:            http://mail.toivietblog.com:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE             
 20) Enable version update notifications:   TRUE             
 21) Version update notification email:    [email protected]     
 22) Version update source email:       [email protected]     
 23) Install mailstore (service webapp):   yes              
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Bước 6: bấm số 4 để vào Admin Password. Bạn đặt mật khẩu mới cho tài khoản admin tại đây.

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for [email protected] (min 6 characters): [btr9QjBKY] ToiVietBlog

Sau đó bạn bấm r để quay về menu zimbra-store.

Select, or 'r' for previous menu [r] r

Bước 7: lưu thiết lập mật khẩu cho zimbra.

Sau khi bạn trở về menu chính, bạn bấm phím a để apply file cấu hình vào Zimbra. Tiếp đó bạn chọn Yes ở mục Save configuration data to a file?

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] Yes

Tới đây thì mọi bước cài đặt đã xong. Bạn chỉ việc ngồi chờ quá trình cài đặt hoàn thành nữa là được.

Việc cài đặt hết bao lâu thì tùy thuộc vào độ mạnh cấu hình máy chủ của bạn cũng như đường truyền internet. Thông thường thì nó sẽ kéo dài khoảng 10-15 phút.

Khi cài đặt hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo như dòng dưới đây.

Configuration complete - press return to exit

Mở cổng trên tường lửa của máy chủ

Với OS CentOS 7 thì nó sử dụng tường lửa Firewalld. Bạn gõ các lệnh dưới đây để mở cổng cho dịch vụ của Zimbra.

[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071}/tcp
success
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload
success
[[email protected] ~]#

Lưu ý: Cổng 7071 là cổng dành cho admin quản trị. Để đảm bảo an toàn, bạn nên thiết lập truy cập cổng qua VPN, hoặc chỉ cho phép truy cập cổng từ IP LAN của công ty. Hoặc bạn hãy thực hiện thêm một giải pháp bảo mật khác để tăng độ an toàn cho cổng 7071.

Truy cập web quản trị Zimbra lần đầu

Bây giờ, bạn hãy mở trình duyệt và gõ đường dẫn https://mail.toivietblog.com:7071. Bạn thay domain của bạn vào đường dẫn này nhé.

cai-dat-server-mail-zimbra-tren-centos-7-01 Cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7
Giao diện đăng nhập quản trị Zimbra.

Sau đó bạn tiến hành login với user admin và mật khẩu mà bạn đã đặt trong lúc cài đặt.

cai-dat-server-mail-zimbra-tren-centos-7-02 Cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7
Giao diện chính quản trị Zimbra.

Kết luận

Vậy là qua bài viết này, bạn đã cơ bản cài đặt xong một máy chủ mail Zimbra 8.8.15 trên hệ điều hành CentOS 7. Tuy nhiên, tới lúc này thì máy chủ mail của bạn vẫn chưa hoàn thiệt. Nó cần phải được thiết lập một số thứ nữa thì mới có thể gửi và nhận mail từ internet. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo trong serie nhé.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Cài đặt NTP và DNS cho server mail ZimbraPhần tiếp theo: Cấu hình DKIM cho server mail Zimbra 8.8.15 »»
3 1 vote
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments